Deze website werd intern ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid van Genker Plantencentrum bvba, met maatschappelijke zetel te Genk, Hengelhoefstraat 118, ondernemingsnummer 0468.614.621. Elke bezoeker wordt geacht van de onderstaande voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Genker Plantencentrum bvba behoudt zich het recht voor om op elk moment onderstaande voorwaarden te kunnen aanpassen.

1. inhoud en gebruik van de website

Genker Plantencentrum bvba streeft ernaar om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk via website weer te geven. Mochten er toch onvolmaaktheden optreden zal Genker Plantencentrum bvba alles in het werk stellen om dit zo vlug mogelijk te verhelpen maar kan deze geenszins aansprakelijk gesteld worden de eventuele schade – van welke aard ook - die hieruit zou kunnen voortvloeien.

2. intellectuele eigendomsrechten

De verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van Genker Plantencentrum bvba. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Genker Plantencentrum bvba verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet verplicht is.

3. privacy

A. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Genker Plantencentrum bvba wil respect opbrengen voor het privéleven van elke persoon die met haar in contact komt en waarborgt dat de door u verstrekte gegevens enkel intern gebruikt zullen worden en in geen geval verstrekt zullen worden aan derden. Genker Plantencentrum bvba heeft dan ook alle technische en organisatorische maatregelen genomen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen tegen de toegang van anderen. U hebt steeds het recht op toegang, verbetering en schrapping van uw gegevens.

B. Cookies en actie tags

Op onze site maken wij gebruik van zogenaamde cookies en tags. Hiermee worden een aantal zaken vastgelegd en worden gegevens voor statistieken bijgehouden. Onze cookies gebruiken we voornamelijk om de site optimaal te laten functioneren. De action tags gebruiken we met als doel informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, zoals hoeveel keer een specifieke pagina bekeken wordt. Door zowel cookies als actie tags te gebruiken verkrijgen we waardevolle informatie om onze website en onze online-aanbiedingen te verbeteren en om de doeltreffendeheid van onze reclame- en marketingcampagnes te meten.

4. Geschillen

In geval van betwistingen is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de Rechtbanken van Tongeren territoriaal bevoegd.

5. Betaling

Bij het Genker plantencentrum kan u betalen met geld, bancontact (pinnen) of met kredietkaart. Wij aanvaarden ook Ecocheques!

Zoek in ons aanbod